Klazula informacyjna

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zmienia się sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zikom Sp. z. o. o.

 

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją umów i usług przez Zikom Sp. z. o. o.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z świadczeniem szeroko rozumianych usług informatycznych oraz usług związanych ochron danych osobowych i bezpieczeństwem informacji jest Zikom Sp. z o.o., z siedzibą przy Mokotowskiej 51/53 lok. 14 00-542 Warszawa (dalej Zikom).
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Zikom mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo: daneosobowe@zikom.com.pl lub telefonicznie: +48 22 243 99 80.
 2. Państwa dane przetwarzane są:
 • W celu zawarcia umowy na usługę na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Do wypełnienia zobowiązań umownych lub wykonania usługi (podstawa art.6 ust. 1 lit. b RODO),
 • W celu obsługi zgłoszeń które do nas Państwo kierujecie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W systemach informatycznych administratora w celu utworzenia zgłoszenia serwisowego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 • W celu kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art.6 ust. 1 lit. f RODO),
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu marketingu swoich produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu tworzenia anonimowych statystyk przeglądania naszej strony www za pomocą plików cookies,  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Zikom przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
 • Podstawowe dane identyfikacyjne.
 • Dane kontaktowe pracowników.
 • Dane dostępowe do systemów IT, stron internetowych, usług hostingowych itd. w zależności od warunków podpisanej umowy.
 • Dane adresowe dotyczące miejsc realizacji usług.
 • Dane wynikające z obowiązku prawnego np. przepisów podatkowych i rachunkowych.
 1. Jako Zikom dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa, jak również podczas realizacji Państwa praw jako klientów lub osób świadczących usługi dla Zikomu, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • Dostawcom usług zaopatrujących ZIkom w rozwiązania techniczne oraz umożliwiające prace w systemach IT i zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych oraz dostawcom pocztowym).
 • Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz księgowo administracyjnych.
 • Dostawcom usług transportowych.
 • Instytucjom Państwowym np. Urząd Skarbowy, Urząd Celny, ZUS
 • Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Podwykonawcom naszych usług.
 1. Państwa dane są przechowywane przez okres:
 • Państwa dane pozyskane na potrzeby zatrudnienia przechowujemy z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych, kodeksu pracy oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zikom Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 1. Możecie Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń: lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wtedy należy nam wskazać Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – należy skontaktować się z Zikom poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zikomu.
 4. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych w zakresie niezbędnym do podpisania umowy i wykonania usług jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania  danych  niezbędnych do podpisania umowy, wykonywania usług lub danych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze nie będą mogli Państwo korzystać z tych usługach lub możemy odmówić podpisania umowy.
 6. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, poprzez tzw. profilowanie.